اسامی برندگان 

call of duty mobile

برندگان جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۱۳

جوایز تقدیم این دوستان گردید .
از همراهی شما عزیزان متشکریم .

call of duty mobile

برندگان یکشنبه 1398/10/15

جوایز تقدیم این دوستان گردید .
از همراهی شما عزیزان متشکریم .

call of duty mobile

برندگان سه شنبه 1398/10/17

جوایز تقدیم این دوستان گردید .
از همراهی شما عزیزان متشکریم .

call of duty mobile

برندگان جمعه ۱۳۹۸/۱۰/20

جوایز تقدیم این دوستان گردید .
از همراهی شما عزیزان متشکریم .

call of duty mobile

برندگان یکشنبه 1398/10/22

به علت نوسانات کلی اینترنت ، مسابقه لغو گردید .

call of duty mobile

برندگان سه شنبه 1398/10/24

جوایز تقدیم این دوستان گردید .
از همراهی شما عزیزان متشکریم .

call of duty mobile

برندگان جمعه ۱۳۹۸/۱۰/27

جوایز تقدیم این دوستان گردید .
از همراهی شما عزیزان متشکریم .

call of duty mobile

برندگان یکشنبه 1398/10/29

جوایز تقدیم این دوستان گردید .
از همراهی شما عزیزان متشکریم .

call of duty mobile

برندگان سه شنبه 1398/11/01

جوایز تقدیم این دوستان گردید .
از همراهی شما عزیزان متشکریم .

فهرست